Šetřete čas. Zavolejte. Pomůžeme.777 020 090
+420 777 020 090
Manipulujte s námi ...

Bezpečnostní rizika Bezpečnostní rizika

Seznámení s bezpečnostními riziky

Seznámení s bezpečnostními riziky vyplývajících ze servisních, kontrolních a montážních činností:


Provádění montáží, údržby a servisu motorových vozíků a plošin, pohyb v provozních prostorách

Riziko
Kontakt se škodlivými kapalinami, plyny, mlhami, parami a prachy nebo jejich inhalací. Nepoužívání osobních ochranných prostředků, nevhodné místní osvětlení. Chybné jednání člověka. Nemožnost zastavení stroje v nejvhodnějších podmínkách. Chybná montáž. Pád nebo pohyb stroje či zařízení atd. vyvolané manipulací se strojem či zařízením. Pád ze zařízení. Rozstřik provozních kapalin. Nezajištění stroje proti pohybu.


Opatření
Seznámení s návody, předpisy a normami a jejich dodržování. Používání OOPP. Soustředění na práci. Dodržování pracovních postupů s návodů. Zamezení přístupu nepovolaným osobám. Používání neporušeného nářadí a nástrojů . Odborná a zdravotní způsobilost. Řádné zabrždění stroje. Osvětlení pracoviště. Výstražné a bezpečnostní značky . Domluvení signálů pro manipulaci a pohyb stroje

Používání nářadí a nástrojů (ruční nářadí a nástroje, mechanické ruční nářadí a nástroje, nářadí s motorovým pohonem, el. pohonem, hydr. pohonem, vzduchovým pohonem)

Riziko
Perforace (pořezání, propíchnutí). Pohmoždění. Poranění el. proudem. Nedodržení návodů, předpisů a norem. Popálení. Vibrace na pracovním místě. Hluk na pracovním místě. Zachycení rotujícími a pohybujícími se částmi. Pořezání či uříznutí. Navinutí. Tření a odření. Úraz elektrickým proudem. Vymrštění částí (strojního zařízení nebo zpracovávaných materiálů/obrobků) nebo nebezpečí výronu vysokotlaké tekutiny či plynů. Tepelným zářením nebo jinými jevy, jako je odlet roztavených částic a chemické účinky zkratů, přetížení atd. Změna otáček nástrojů. Pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí kapalin.


Opatření
Seznámení s návody, předpisy a normami a jejich dodržování. Používání OOPP. Revize el. zařízení. Soustředění na práci. Dodržování pracovních postupů. Zamezení přístupu nepovolaným osobám. Kontrola nářadí a nástrojů před použitím. Neprovádění dodatečných úprav nářadí a nástrojů. Odborná a zdravotní způsobilost. Zákaz používání rukavic u pohyblivých částí stroje. Používání upnutého pracovního oděvu.

Přemisťování břemen a materiálu

Riziko
Zavalení nebo přimáčknutí břemeny a materiálem (celé osoby i části těla). Perforace o ostré hrany přemisťování břemen. Poškození organismu překročením váhovým limitům.


Opatření
Seznámení s návody, předpisy a normami a jejich dodržování. Soustředění na práci. Dodržování váhových limitů pro přemisťování břemen a materiálu. Označení nosnosti bezpečnostní tabulkou. Odborné speciální školení (jeřábník, vazač). Používání OOPP. Zamezení přístupu nepovolaným osobám. Dodržování místních provozních předpisů.

Motorový vozík (VZV), plošiny - provoz

Riziko
Pád břemene z vidlic a zasažení osoby nacházející se v blízkosti vozíku v důsledku chybného uložení a uspořádání manipulační jednotky a organizačních nedostatků. Převrácení vozíku (po ztrátě stability), zranění řidiče, popř. jiné osoby. Přiražení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi, k pevné překážce, ke konstrukci. Najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby pohybem a pracovní činností vozíku. Střet vozíku s jiným vozidlem v silničním provozu. Přiražení rukou nebo nohou břemenem na vidlicích k podlaze. Otrava účinky výfukových plynů (zejména CO) ve zplodinách mot. vozíku se spalovacím motorem (uzavřený prostor). Působení emisí elektrolytu (nabíjení baterií). Výbuch, požár. Poranění el. proudem. Uklouznutí po uniklých provozních tekutinách.


Opatření
Zákaz opouštění vozíku, je-li břemeno zdviženo. Při zkouškách zařízení - palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval vnější půdorysné rozměry, ložený materiál nesmí zasahovat do nabíracích otvorů. Břemeno a jeho části uložené na vozíku (resp. vidlicích) je zabezpečeno proti pádu sesutí nebo posunutí (bezp. uložením, fixací apod.). Dodržovat zákaz zdržovat se pod břemenem zdviženým na vidlicích vozíku. Zajišťovat školení a přezkoušení řidičů motorových vozíků. Zdvižný vozík opatřen štítkem a diagramem nosnosti . Zařízení zdvihu, nabírací prostředky, pedály, schůdky a podlahy vozíků musí být zbaveny mastnoty, oleje, bláta atd. Revize a kontroly vozíků a jednotlivých součástí (včetně LPG). Nepracovat v uzavřeném prostoru s nastartovaným motorem. Dodržovat místní dopravní řád (přednost, cesty, rychlost atd.) Vozíky a jejich zařízení nutno provozovat a používat jen pro účely které jsou určeny výrobcem a konstruovány, v souladu s vyznačenou nosností resp. tažnou silou nebo požadavky zatěžovacího diagramu. Dostatečný výhled při couvání. Dodržování pracovních postupů při opravách a servisu. Dodržování postupu při dobíjení vozíku a baterií. Okamžité přerušení práce při vzniku výbušné koncentrace. Větrání pracoviště. Sanace úniku provozních kapalin. Vyloučení používání otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení v bezprostřední blízkosti hořlavých látek. Pracovat pouze na elektricky zajištěných zařízeních. Kontrola stavu pneumatik před jízdou. Zamezení přístupu nepovolaným osobám.

Svařování plamenem a elektrickým obloukem, řezání plamenem

Riziko
Vniknutí plamene do hadice, popř. redukčního ventilu. Roztržení, poškození, zapálení hadice. Výbuch, požár. Nízká výstupní rychlost směsi plynů (ucpání trysky). Ohřev lahve, exploze v případě, kdy je plášť vystaven namáhání překračujícímu mez průtažnosti plechu. Požár, popálení při úniku kyslíku netěsným a mastnotou znečistěným lahvovým ventilem, hořákovým ventilem. Popálení, požár při úniku kyslíku svařovacími a řezacími hořáky. Popálení různých částí těla má-li palič znečištěný pracovní oděv. Používání poškozeného redukčního ventilu, roztržení membrány a únik plynu. Popálení svářeče popř. jiné osoby plamenem hořáku, požár. Požár zapálením vozíku nebo jeho části, paliva. Požár zapálením okolního materiálu nebo rozlitých provozních kapalin. Popálení nechráněné části těla (ruky) přímým dotykem paliče s ohřátým řezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy při přenosu tepla. Neúnosné a nepříznivé mikroklimatické podmínky, zejména na venkovních nechráněných prostorách v letním období, v uzavřených prostorách, v prostorách se značným sálavým teplem apod. Poškození zdraví působením záření nebo zplodin svařování.


Opatření
K lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a zkoušeny. Použití správných řezacích hořáků . Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene. Nepoužívat vadné hořáky. Správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku. Odborná způsobilost svářečů. Uzavření ventilů při přerušení práce. Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla. Těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve. Vyloučení znečistění ventilu s mastnotou. Těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na kyslík). Včasná výměna poškozené, zpuchřelé, nadměrně popraskané hadice. Pevné a těsné připojení hadic hadicovými svorkami (sponami, nikoliv drátem). Ochrana hadic před mechanickým poškozením (proseknutí apod.), propálením a znečištěním mastnotami. Nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami kratší než 5 m. Používání řádného pracovního oděvu a OOPP. Ventil neotvírat prudkým trhnutím. Nepoužívat poškozené redukční ventily (např. i v případě prasklého ochranného sklíčka tlakoměru). Nerozmrazovat redukčních ventily plamenem (zamrzlé redukční ventily a rozvody plynů se rozmrazují horkou vodou nebo jiným vhodným ohřevem do teploty 200 st.C). Při zhášení plamene hořáku se vždy přesvědčit o dokonalém zhasnutí plamene. Provést okamžité zhasnutí plamene při přehřátí nástavce hořáku, ochladit jej ve vodě a profouknout kyslíkem. Při svařování el. obloukem zajistit uzemnění vodičů. Provést kontrolu zařízení před použitím. Svařování el. obloukem neprovádět v mokrém a vlhkém prostředí, za bouře. Práce s ohněm provádět na základě písemného povolení, v souladu s platnými předpisy (především vyhl. č. 87/2000 Sb.). Zamezení přístupu nepovolaným osobám Odběratel, u kterého jsou servisní činnosti prováděny je povinen zajistit požární hlídku po nezbytně nutnou dobu po skončení prací, které by mohli způsobit požár.

Tlakové nádoby (kompresor – huštění, čištění, zkoušky)

Riziko
Nedodržení norem. Nerespektování poruchy, závady nebo neobvyklého stavu nádob. Neodstavení nádob z provozu při nebezpečí. Neúčast při kontrolách a revizích, neznalost výsledků kontrol a revizí. Nedodržování pořádku, čistoty a přístupnosti v prostoru umístění nádob. Zdržování se nepovolaných osob v pracovním okolí nádob. Porucha výstroje nádoby. Výbuch.


Opatření
Stanovit jednoho popř. více pracovníků zodpovědných za provoz nádob. Zajištění potřebné obsluhy a údržby nádob .Zajištění nového nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů. Při obsluze, provozu, údržbě a opravách dodržovat bezpečnostní předpisy a návody zařízení. Vedení přesné evidence všech nádob a zajištění přístupnosti k této dokumentaci. Stanovení způsobu vedení provozních záznamů. Dbát příkazů nadřízeného pracovníka. Odstavení nádoby z provozu při nebezpečí z prodlení. Účast při kontrolách a revizích. Kontrolování a zkoušení výstroje nádoby dle předepsaného rozsahu. Provádět provozní záznamy dle provozních pokynů. Dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístění nádoby. Dbát, aby se v pracovním prostoru nevyskytovaly nepovolané osoby. Předání obsluhy zařízení nadřízenému pracovníkovi při náhlé nevolnosti. Kalibrace měřících prvků. Dodržování maximálních přípustných tlaků. Zamezení přístupu nepovolaným osobám.

Práce ve výšce, kontrola plošiny

Riziko
Pád zaměstnance – přepadnutím zábradlí. Pád nářadí z výšky – poranění lebky. Převržení zdvižené plošiny. Úraz el. proudem (o vedení nebo instalaci).


Opatření
Seznámení s návody, předpisy a normami a jejich dodržování. Používání OOPP. Soustředění na práci. Dodržování pracovních postupů s návodů. Zamezení přístupu nepovolaným osobám. Odborná a zdravotní způsobilost. Řádné zabrždění stroje. Výstražné a bezpečnostní značky. Domluvení signálů pro manipulaci a pohyb stroje. Respektování terénu, stavu komunikace, klimatických podmínek. Zákaz přelézání kolektivní ochrany (v případě nutnosti použití osobního zajištění postrojem). Zajištění nářadí proti pádu. Ochranná přilba. Zákaz práce v ochranném prostoru el. vedení.

Používání chemických látek – barvy, oleje, čistidla atd.

Riziko
Požití a otrava chemickou látkou. Požár, výbuch. Senzibilizace pokožky působením chemické látky. Vdechnutí par. Potřísnění očí. Neseznámení s vlastnostmi látek. Ekologická havárie. Opatření
Zdravotní způsobilost. Bezpečnostní list. Školení o vlastnostech látek, seznámení s listem. Dodržování požárních předpisů. Hasicí přístroj. Školení BOZP, PO. OOPP dle bezpečnostních listů. Sanační pomůcky, havarijní připravenost. Zamezení přístupu nepovolaným osobám. Nepřelévání do potravinových obalů. Označení obalů látek. Úklid pracoviště, likvidace obalů. Zpracování pravidel u nebezpečných látek - seznámení.

Working forkliftProsím o strpení, obsah se načítá
Náš Instagram image/svg+xml Náš Youtube Facebook Vstupte do e-shopu Napíšte nám email